Polityka prywatności serwisu Ogłoszenia Fizjoterapeuty

I. WARUNKI OGÓLNE

 1. Niniejsza Polityka Prywatności informuje o sposobach przetwarzania Państwa danych osobowych i ich ochrony w ramach serwisu znajdującego się pod adresem elektronicznym https://ogloszenia.glosfizjoterapeuty.pl/ zwanego dalej „Serwisem”.
 2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Krajowa Izba Fizjoterapeutów z siedzibą w Warszawie (00-066 Warszawa) pl. Stanisława Małachowskiego 2, posiadająca numer REGON 366272350, numer identyfikacji podatkowej (NIP) 7010651576 (dalej jako: ,,Administrator’’).
 3. Zawartość stron Serwisu stanowi własność Administratora danych i jest prawnie chroniona.
 4. W celu korzystania z Serwisu użytkownik powinien posiadać urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych oraz dostęp do sieci Internet. Dostęp do Serwisu może odbywać się przy wykorzystaniu najpopularniejszych przeglądarek internetowych.
 5. Administrator oświadcza, że strony Serwisu są wolne od treści naruszających prawa osób trzecich lub obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności od treści zawierających informacje, które powodują lub stanowią zagrożenie prywatności lub bezpieczeństwa jakichkolwiek osób, zawierających informacje promujące nielegalne działania bądź zachowania, które są obraźliwe, stanowią groźbę, są nieprzyzwoite, zniesławiające lub oszczercze, wzbudzające rasizm, prześladowanie z przyczyn etnicznych, kulturowych bądź religijnych, promujących lub sprzyjających działaniom przestępczym, naruszających prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej lub stanowiące inną formę naruszenia dóbr prawnie chronionych.
 6. Serwis może zawierać linki do stron osób trzecich. Strony internetowe osób trzecich mają swoją własną politykę prywatności. Odwiedzając te strony, podlegają Państwo tym politykom.

II. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Gromadzimy Państwa dane osobowe w momencie, gdy dostarczone zostają nam bezpośrednio poprzez Państwa za pośrednictwem formularza rejestracyjnego bądź korzystając z naszego Serwisu a także, gdy zgadzają się Państwo na korzystanie z plików cookies. Administrator przetwarza zatem dane obejmujące m.in. imię, nazwisko, adres e-mail oraz adres IP. Każdorazowo podczas wypełnienia oddzielnego formularza zostaną Państwo poinformowani za pomocą klauzuli obowiązku informacyjnego o zakresie niezbędnych danych osobowych oraz celu ich przetwarzania. W przypadku korzystania z Serwisu wszelkie zapisy odnoszące się do przetwarzania danych osobowych zostały zawarte w regulaminie.
 2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych można skontaktować się z powołanym przez Administratora – Inspektorem Ochrony Danych, Panią Katarzyną Pisarzewska za pośrednictwem adresu e-mail: iod@kif.info.pl.
 3. Podanie danych i korzystanie z Serwisu jest całkowicie bezpłatne oraz dobrowolne.
 4. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu umożliwienia skorzystania z funkcjonalności Serwisu zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2020 r., poz. 344 ze zm.), a także jeśli będzie miało to zastosowanie m.in. tj. w celu wykonywania marketingu bezpośredniego w rozumieniu przepisu art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2460 ze zm.), jednak za wyrażoną zgodą użytkownika serwisu (art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO – prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest wykonywanie marketingu bezpośredniego).
 5. Jako administrator danych będący przedsiębiorcą mamy prawo do zabezpieczenia się przed ewentualnym dochodzeniem roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i tym samym przetwarzania tych danych w tym celu (art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO). Jako przedsiębiorca prowadzimy także księgi rachunkowe oraz spoczywają na nas obowiązki podatkowe – wystawiamy np. rachunki, co może się wiązać z koniecznością przetwarzania danych osobowych użytkowników serwisu (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości).
 6. Dbamy o poufność Państwa danych, dlatego też z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących prowadzonej działalności, jak również realizacji Państwa praw, dane osobowe mogą być przekazywane m.in. następującym kategoriom odbiorców:
  • dostawcom usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające zarządzanie organizacją (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, firmom kurierskim i pocztowym),
  • dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Administratora w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym).
 1. Z uwagi na to, że Administrator korzysta z usług innych dostawców Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. Zapewniamy, że w takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę pomiędzy Administratorem a tym podmiotem, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską.
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane są w ramach naszej polityki prywatności w zakresie adresu IP (pliki cookies) oraz w ramach zapewnienia Państwu funkcjonalności w Serwisie. W przypadku założenia konta użytkownika zgodnie z zapisami Regulaminu.
 3. Jako administrator danych, zapewniamy Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Mogą Państwo także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Jeżeli  chcą Państwo skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień – prosimy o kontakt poprzez stronę internetową, korespondencyjnie lub mailowo pisząc bezpośrednio do Inspektora Ochrony Danych (adres e-mail: iod@kif.info.pl). Informujemy także, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

III. DOSTĘP DO DANYCH

 1. Do danych osobowych przetwarzanych przez Administratora mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu, którym zostały udzielone stosowne upoważnienia a które zobowiązały się do zachowania w poufności przetwarzane dane.
 2. Dane osobowe użytkowników Serwisu mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

IV. ZABEZPIECZENIE DANYCH

Administrator oświadcza, że przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, a w tym przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza Państwa dane osobowe przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

V. MECHANIZM COOKIES

 1. Cookie to mały plik przechowywany na wykorzystywanym urządzeniu a następnie używany jest do celów statystycznych, poprawy funkcjonalności strony internetowej i innych funkcji. Nie stosujemy cookies do celu gromadzenia informacji stanowiących dane osobowe o uż Niektóre z przetwarzanych informacji mogą być jednak uznane za dane osobowe. Jeśli chcą Państwo ograniczyć działanie cookies lub zablokować je w Serwisie, należy zmienić ustawienia przeglądarki. Mogą Państwo przykładowo zablokować wszystkie cookies, za wyjątkiem własnych (pierwszej kategorii) cookies, lub też usunąć wszystkie cookies przy wyjściu z przeglądarki.
 2. Serwis stosuje dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „statymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez uż Użytkownik, który nie wyraża zgody na wykorzystywanie plików cookies (zastosuje blokadę plików cookies) powinien wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron www. Proces wyrażania zgody na wykorzystywanie plików cookies różni się w zależności od używanej przez użytkownika przeglądarki.
 3. Użytkownikowi przysługuje prawo decydowania w zakresie dostępu plików cookies do wykorzystywanego urządzenia poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.

  Jak zarządzać plikami cookies – instrukcje zawarte w ramach wykorzystywanych przeglądarek internetowych:

 1. Administrator danych zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania z Serwisu. Zapewniamy, że w takim przypadku podmiotom takim nie zostaną przekazane żadne dane identyfikujące użytkowników W reklamach zamieszczanych na stronie Serwisu mogą być wykorzystywane cookies podmiotów trzecich, mające na celu umożliwienie analizy skuteczności kampanii reklamowej. Niniejsza Polityka Prywatności nie reguluje zasad wykorzystania mechanizmu cookies przez podmioty trzecie.
 2. W ramach Serwisu Administrator wykorzystuje także z Google Analytics – popularną usługę analityczną dostarczaną przez Google. Google Analytics stosuje cookies do analizy ilości użytkowników odwiedzających stronę. Więcej informacji na temat korzystania z cookies można znaleźć w polityce prywatności Google – http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.

VI. ADRES IP

Administrator danych zastrzega sobie możliwość gromadzenia Państwa adresu IP, który może okazać się pomocny przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu samego Serwisu.

VII. WTYCZKI MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

 1. Na stronie Serwisu wykorzystywane są wtyczki mediów społecznościowych z sieci Facebook, Twitter, Linkedin, Youtube na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (jako podstawowym celu reklamowo-promocyjnym administratora), aby umożliwić użytkownikowi udostępnianie treści oraz dostęp do kanałów prowadzonych przez Administratora.
 2. Wtyczki oznaczone są logiem każdego z wymienionych powyżej kont portali społecznościowych. Znajdują się tam również dodatki w zakresie możliwości pozostawienia przycisku ,,Lubię to’’ czy ,,Udostępnij’’. Każdy z serwisów posiada odrębną politykę prywatności z której treścią zapoznać można się wchodząc na poszczególną stronę za pomocą wtyczki. Zawartość wtyczki jest przesyłana bezpośrednio do portalu społecznościowego z przeglądarki i integrowana ze stroną. Te informacje (w tym adres IP) są przesyłane bezpośrednio z przeglądarki użytkownika na serwer danego serwisu społecznościowego, gdzie kolejno są one przechowywane.
 3. Cel i zakres gromadzenia danych oraz informacje o dalszym ich przetwarzaniu i wykorzystywaniu przez portale społecznościowe, a także związane z tym prawa oraz opcje ustawień w celu ochrony prywatności można znaleźć na każdym z wymienionych portali. Jeśli nie chcecie Państwo, aby portal społecznościowy przypisywał zebrane informacje o wizycie w Serwisie bezpośrednio do Państwa profilu, należy uprzednio wylogować się z konta na danym portalu społecznościowym przed odwiedzeniem witryny.

VIII. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje informacji dotyczących usług innych podmiotów niż Administratora danych, które zostały zamieszczone na stronach Serwisu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.
 2. Administrator danych nie odpowiada za działania lub zaniechania użytkowników, skutkiem których Administrator danych przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób nieokreślony w niniejszej Polityce Prywatności.
 3. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości Serwisu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie czynności dokonywane przez Administratora danych nie mogą naruszać jednak przysługujących Państwu praw.

IX. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM DANYCH

Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności oraz przetwarzaniem Twoich danych osobowych, prosimy kierować na adres Administratora danych, o którym mowa w pkt. I lub na adres e-mail: serwis@kif.info.pl bądź bezpośrednio do  Inspektora Ochrony Danych za pośrednictwem maila: iod@kif.info.pl.

X. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

 1. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane w funkcjonalności Serwisu. O stosownych zmianach oraz dacie ich wejścia w życie Administrator danych powiadomi wszystkich jego użytkowników, w szczególności poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie Serwisu.
 2. Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji.

Niniejsza polityka obowiązuje od dnia 18 lutego 2020 r.