Regulamin serwisu Ogłoszenia Fizjoterapeuty

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania i warunki funkcjonowania serwisu, w ramach którego świadczone są usługi w zakresie zamieszczania ogłoszeń dotyczących pracy, i stanowią regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) znajdującej się pod adresem elektronicznym https://ogloszenia.glosfizjoterapeuty.pl/ prowadzonej przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów z siedzibą w Warszawie (00-066), pl. Stanisława Małachowskiego 2, REGON 366272350, NIP 7010651576.
 2. Korzystanie z Serwisu jest uzależnione od akceptacji przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nieznajomość zasad i procedur zawartych w Regulaminie nie jest podstawą do składania przez niego reklamacji.
 4. Regulamin jest udostępniony na stronie internetowej pod adresem: https://ogloszenia.glosfizjoterapeuty.pl/ w formie umożliwiającej jego pobranie, odtwarzanie, utrwalanie i wydrukowanie.
 5. Każdy Użytkownik Serwisu zobowiązany jest do przestrzegania obowiązującego prawa oraz postanowień Regulaminu, w szczególności zabronione jest dostarczanie i przetwarzanie za pomocą Serwisu treści o charakterze niezgodnym z obowiązującym prawem.

§ 2. DEFINICJE

               Przez pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:

 1. KIF – Krajową Izbę Fizjoterapeutów z siedzibą w Warszawie (00-066), pl. Stanisława Małachowskiego 2, REGON 366272350, NIP 7010651576;
 2. Serwis – serwis teleinformatyczny należący do KIF, umożliwiający nieodpłatnie Użytkownikowi – za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej – dostęp do usług wskazanych w § 5 Regulaminu, którego nazwa brzmi: ogłoszenia fizjoterapeuty; dostęp do Serwisu możliwy jest za pośrednictwem strony internetowej https://ogloszenia.glosfizjoterapeuty.pl/ po uprzedniej Rejestracji oraz utworzeniu Konta Użytkownika lub w ograniczonym zakresie jako osoba niezarejestrowana (Gość);
 3. Użytkownik – podmiot (osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, jednostki organizacyjne funkcjonujące na podstawie przepisów prawa), który otrzymał pełny dostęp do Serwisu oraz świadczonych za jej pomocą funkcjonalności na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie po rejestracji i utworzeniu Konta Użytkownika;
 4. Reprezentant – osobę upoważnioną przez Użytkownika do działania w jego imieniu i na jego rzecz w zakresie wymaganym do rejestracji i korzystania z Serwisu, w tym do zawierania umów i akceptacji niniejszego regulaminu oraz składania innych oświadczeń woli wobec KIF;
 5. Gość – podmiot korzystający z Serwisu w ograniczonym zakresie, bez konieczności rejestracji i utworzeniu Konta Użytkownika;
 6. Rejestracja – czynność polegającą na podaniu właściwych danych, w tym danych osobowych, które są niezbędne do utworzenia Konta Użytkownika;
 7. Konto – indywidualne konto, za pomocą którego Użytkownik może korzystać z Serwisu i wszystkich jego funkcjonalności;
 8. Login – unikalny indywidualny login Użytkownika.

§ 3. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Użytkownik i Gość przyjmują do wiadomości, że świadczenie usług w ramach Serwisu odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne zgodnie z wymogami wskazanej w § 1 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Serwis, w tym wszystkie jego elementy (w szczególności layout) i jego funkcjonalności stanowi program komputerowy lub inne utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i z tego tytułu podlega ochronie.
 3. Korzystający z Serwisu nie ma prawa do dokonywania zmian w Serwisie, z wyjątkiem tych, które wynikają z funkcjonalności Serwisu oraz modyfikacji dopuszczonych przez ustawę z dnia z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych.
 4. Użytkownik i Gość zobowiązują się do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem oraz treścią postanowień Regulaminu, a także przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
 5. Z momentem akceptacji Regulaminu zostaje pomiędzy KIF a Użytkownikiem zawarta na czas nieoznaczony umowa na korzystanie z Serwisu, której warunki określone są w Regulaminie.
 6. Z momentem skorzystania przez Gościa z usług Serwisu, niewymagających rejestracji i założenia Konta Użytkownika, Gość akceptuje treść Regulaminu i zobowiązuje się do jego stosowania w zakresie dotyczącym Gościa.
 7. Oświadczenia składane przez KIF, z wyłączeniem wyjątków określonych w Regulaminie lub przepisach prawa powszechnie obowiązującego, składane są w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej Użytkownika wskazany przy rejestracji.
 8. Użytkownik i Gość są uprawnieni do korzystania z Serwisu do czasu:
  • utrzymywania Serwisu przez KIF;
  • zaistnienia innych przypadków określonych w Regulaminie lub na zasadach określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.
 9. KIF zobowiązuje się do świadczenia swoich usług w zakresie Serwisu w sposób należyty (w tym zapewnienia Serwisu bez wad) i bez przerw w dostępie do Serwisu. KIF ma jednak prawo do wprowadzania przerw w dostępie do Serwisu, w szczególności w przypadku awarii, przeprowadzania prac serwisowych, konserwacyjnych, testowych lub w przypadku dokonywania aktualizacji Serwisu.
 10. KIF ma prawo rozwijać Serwis w określonych przez siebie kierunkach. Aktualizacje Serwisu lub wprowadzanie nowych funkcjonalności, dokonywane są przez KIF, która decyduje o czasie i kształcie ewentualnych zmian. Aktualizacje mogą wynikać w szczególności ze zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, zmian oprogramowania zewnętrznego, technologii, sprzętu lub potrzeby integracji Serwisu z oprogramowaniem zewnętrznym.
 11. Użytkownikowi i Gościowi nie przysługują żadne roszczenia z tytułu trwałego lub czasowego zaprzestania świadczenia usług przez KIF na zasadach określonych w Regulaminie lub przepisach prawa powszechnie obowiązującego.
 12. Użytkownik i Gość nie mogą przenosić (lub w jakikolwiek sposób obciążać) praw i obowiązków wynikających z Regulaminu.

§ 4. REJESTRACJA KONTA

 1. W celu utworzenia Konta w Serwisie niezbędne jest przeprowadzenie procesu rejestracji. Użytkownik rejestrując się w Serwisie oświadcza, że jego dane są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich.
 2. Dla celów poprawnej weryfikacji w procesie rejestracji osoba zakładająca konto powinna posiadać aktywny adres poczty elektronicznej oraz podać następujące dane:
  • dane Użytkownika (imię i nazwisko lub nazwa i forma prawna)
  • imię i nazwisko Reprezentanta lub osoby upoważnionej do założenia konta (o ile dotyczy);
  • adres poczty elektronicznej;
  • hasło do konta (hasło powinno składać się z minimum 8 znaków, zawierać dużą i małą literę, cyfrę oraz znak specjalny).
 3. Podczas procesu rejestracji Użytkownik powinien zapoznać się i zaakceptować treść niniejszego Regulaminu. Użytkownik otrzyma na adres poczty elektronicznej, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, informację o założeniu Konta Użytkownika i zawarciu umowy na korzystanie z Serwisu.
 4. KIF zapewnia bezpieczne logowanie do Konta wyłącznie przy użyciu narzędzi informatycznych udostępnionych na stronie internetowej https://ogloszenia.glosfizjoterapeuty.pl/ zabezpieczonej protokołem SSL.
 5. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu i poprawiania lub zmiany danych osobowych jego lub jego reprezentantów oraz pracowników, przetwarzanych przez KIF w ramach realizacji usługi Konta świadczonego za pośrednictwem Serwisu. Zmiany można dokonać poprzez wypełnienie wniosku o zmianę danych.
 6. KIF może odmówić rejestracji Użytkownika w przypadku, gdy Użytkownik jest już zarejestrowany, gdy dane Użytkownika nie spełniają wymogów Regulaminu w szczególności w zakresie zgodności z prawem, dobrymi obyczajami, stanem faktycznym, Użytkownik godzi w interesy KIF lub umowa z Użytkownikiem została uprzednio rozwiązania z przyczyn leżących po stronie Użytkownika wskazanych w § 5 ust. 11.
 7. W przypadku powzięcia wiadomości, iż Regulamin nie został zaakceptowany przez uprawnionego Reprezentanta, KIF ma prawo zawiesić świadczenie usług do czasu wyjaśnienia sytuacji.

§ 5. FUNKCJONALNOŚCI SERWISU

 1. KIF za pośrednictwem Serwisu świadczy usługi umożliwiające Użytkownikowi dokonanie czynności obejmujących w szczególności:
  • założenie Konta Użytkownika i korzystanie z niego;
  • umieszczanie ofert pracy;
  • wysyłanie i odbieranie wiadomości od innych Użytkowników przy pomocy wbudowanego komunikatora;
  • przeglądanie zawartości Serwisu, w tym wyszukiwanie ofert pracy.
 2. KIF za pośrednictwem Serwisu świadczy usługi umożliwiające Gościowi dokonanie czynności obejmujących przeglądanie zawartości Serwisu, w tym wyszukiwanie ofert pracy.
 3. W Serwisie nie udostępnia się Użytkownikowi możliwości tworzenia dodatkowych kopii zapasowych zgromadzonych danych oraz możliwości migracji danych zawartych w Serwisie do innych systemów informatycznych lub serwisów.
 4. Użytkownik ma prawo do zamieszczania na swoim koncie w Serwisie danych i plików związanych z funkcjonalnościami Serwisu (np. logo), które może w każdej chwili usunąć. Zamieszczenie takich informacji jest równoznaczne z oświadczeniem Użytkownika o posiadaniu do nich odpowiednich praw oraz o ich prawdziwości. Dane i pliki mogą dotyczyć wyłącznie danych, do których Użytkownik jest uprawniony i poprzez ich zamieszczenie Użytkownik potwierdza swoje uprawnienie w powyższym zakresie. Użytkownik nie ma prawa do wykorzystywania Serwisu w celach niezwiązanych z funkcjami Serwisu (takich jak np. cele marketingowe, reklamowe, handlowe) sprzecznych z prawem, stanem faktycznym, zasadami współżycia społecznego, naruszających prawa osób trzecich lub dobre obyczaje, jak też odsyłających do innych stron internetowych zawierających ww. treści lub serwisów konkurencyjnych do Serwisu. Użytkownik ma obowiązek podać wszelkie dane niezbędne do realizacji obowiązków przez KIF.
 5. Użytkownik w szczególności ma zakaz zamieszczania i przechowywania danych, w tym plików, do których nie posiada tytułu prawnego lub które są zakazane przez prawo lub stanowią tajemnice ustawowe. KIF ma prawo żądać, a Użytkownik ma niezwłocznie obowiązek usunięcia tych danych, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia żądania. W przypadku niezastosowania się do żądania, KIF ma prawo zablokować konto do czasu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji, a po bezskutecznych wezwaniach, w terminie 30 dni po upływie terminu pierwszego wezwania rozwiązać umowę bez wypowiedzenia i usunąć konto ze skutkiem natychmiastowym.
 6. W imieniu i na rzecz Użytkownika może on udostępnić konto Serwisu swoim współpracownikom, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie oraz przepisach prawa powszechnie obowiązującego.
 7. Użytkownik ponosi całkowitą i nieograniczoną odpowiedzialność za zachowanie osób określonych w ust. 6, jak za własne działania i zaniechania. Użytkownik nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem KIF, wskazując na brak winy w wyborze, w szczególności z tego powodu, że nienależyte korzystanie z Serwisu było następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Użytkownika, przez jego współpracowników lub inne osoby.
 8. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z korzystania z Serwisu poprzez złożenie na adres serwis@kif.info.pl stosownego oświadczenia o rezygnacji lub cofnięciu zgody na akceptację Regulaminu przy wykorzystaniu swojego adresu e-mail wskazanego w § 4 ust. 2 pkt 3. Rezygnacja lub cofnięcie zgody ma skutek wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym. Po usunięciu konta Użytkownik może ponownie zarejestrować się w Serwisie. Dotychczasowe dane nie będą w takim przypadku już dostępne.
 9. W przypadku zaobserwowania wzmożonego ruchu na Koncie wskazującego na możliwość nieuprawnionego dostępu do Serwisu i wykorzystywania go dla celów innych niż określone w regulaminie, KIF zastrzega sobie prawo do tymczasowego zawieszenia dostępu do Serwisu do czasu wyjaśnienia nieprawidłowości, o czym powiadomi Użytkownika na podany przez niego adres poczty elektronicznej wskazany w § 4 ust. 2 pkt 3.
 10. KIF zawiesza dostęp do Serwisu w przypadku naruszenia Regulaminu lub przepisów prawa powszechnie obowiązującego, które dotyczą Serwisu – do czasu zaprzestania naruszenia, o czym powiadomi Użytkownika na podany przez niego adres poczty elektronicznej.
 11. KIF ma prawo do rozwiązania umowy i usunięcia Konta z zachowaniem 7 dni wypowiedzenia, w przypadku:
  • użycia przez Użytkownika nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych w zakresie określonym w Regulaminie;
  • naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa powszechnie obowiązującego w związku z korzystaniem z Serwisu;
  • naruszenia przez Użytkownika praw osób trzecich w związku z korzystaniem z Serwisu;
  • naruszenia postanowień Regulaminu.
 12. W zależności od okoliczności, KIF może poprzedzić złożenie oświadczenia o rozwiązaniu umowy, o którym mowa w ust. 11, wezwaniem Użytkownika do zaprzestania zachowania określonego w ust. 11, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. W okresie wypowiedzenia KIF może zawiesić dostęp do Serwisu na zasadach określonych w ust. 9.
 13. W przypadku rozwiązania umowy przez KIF, ma ona obowiązek niezwłocznie poinformować o tym fakcie Użytkownika.
 14. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za treść zamieszczonych w Serwisie ogłoszeń. W przypadku, gdy KIF poniesie szkodę na skutek ogłoszenia, Użytkownik ma obowiązek naprawienia tej szkody oraz wszelkich innych kosztów związanych z powstaniem szkody.
 15. Publikowane w Serwisie materiały (porady, artykuły, wyjaśnienia, wzory pism) mają charakter jedynie informacyjny i KIF nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie ich treści przez Użytkowników i Gości.
 16. KIF nie odpowiada za przebieg procesu rekrutacyjnego Użytkownika lub Gościa.
 17. W przypadkach rozwiązania umowy wskazanych w ust. 8 lub 11, lub innych, których skutkiem będzie rozwiązanie Umowy lub świadczenie usług okaże się niemożliwe, dane powiązane z kontem Użytkownika w Serwisie zostaną usunięte.
 18. KIF będzie rozwijał Aplikację w szczególności w zakresie nowych funkcjonalności. O nowych funkcjonalnościach oraz możliwościach Serwisu KIF poinformuje po wdrożeniu takiej funkcjonalności do Serwisu.
 19. KIF ma prawo do zamieszczania reklam w Serwisie.

§ 6. POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik ma prawo do zamieszczania ogłoszeń, których celem jest zatrudnianie, w dowolnej prawem dozwolonej formie osób.
 2. Użytkownik ma obowiązek wskazania minimum informacji w ogłoszeniu:
  • nazwa/tytuł ogłoszenia;
  • opis stanowiska;
  • nazwa firmy;
  • adres;
  • wynagrodzenie;
 3. Użytkownik ma prawo do wskazania dodatkowych informacji w Serwisie w postaci:
  • logo lub zdjęcia;
  • województwa;
  • danych kontaktowych (nr telefonu, adres e-mail, witryny internetowej)
  • typu umowy;
  • wymiaru czasu pracy;
  • wymaganego wykształcenia;
  • miejsca zatrudnienia;
  • benefitów;
  • terminu zgłoszeń;
 1. W ramach ogłoszenia w Serwisie poza informacjami wskazanymi w ust. 2 i 3 będzie m.in. możliwość kontaktu przez wbudowany komunikator, wskazana data dodania, kategoria ogłoszenia, liczba wyświetleń, odnośnik do wysłania zgłoszenia – sharowanie w mediach).
 2. Ogłoszenie dodane przez Użytkownika ukazuje się w Serwisie niezwłocznie. Przez okres 30 dni kalendarzowych jest dostępne dla każdego, kto korzysta z Serwisu.
 3. KIF ma prawo do niepublikowania ogłoszenia, które nie spełnia wymogów Regulaminu, w szczególności wskazanych w § 4 ust. 6 lub § 5 ust. 4 i 5.

§ 7. WYMAGANIA TECHNICZNE ORAZ HASŁO DO SERWISU

 1. Użytkownik i Gość mogą korzystać z Serwisu oraz przypisanych do niego funkcjonalności, siedem dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 2. Do korzystania z Serwisu wymagane jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia z dostępem do sieci Internet wyposażonego w przeglądarkę internetową (zalecane Mozilla Firefox wersja minimum 81.0, Opera od wersji 70, Google Chrome w wersji 85.0 lub nowszej lub Safarii w wersji 14.0 lub nowszej, Edge w wersji 85.0 lub nowszej), która zapewnia obsługę plików cookie oraz skryptów Javascript.
 3. Odzyskanie zagubionego hasła dostępu do Konta lub odblokowanie dostępu do Konta po zablokowaniu odbywa się za pomocą funkcji „Przypomnij hasło”.
 4. Użytkownik powinien zachować Login i hasło do Konta w poufności i nie udostępniać ich osobom trzecim, i w tym zakresie ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za ewentualną szkodę spowodowaną niedotrzymaniem powyższych warunków.
 5. Hasło dostępu do Konta znane jest wyłącznie Użytkownikowi, z zastrzeżeniem możliwości wskazanych w Regulaminie i jego zmiana może nastąpić poprzez zalogowanie się Użytkownika na swoje Konto i użyciu dotychczasowego hasła dostępu do Konta lub poprzez przesłanie żądania zresetowania hasła skierowanego do panelu administratora Serwisu.
 6. Z uwagi na względy bezpieczeństwa zalecana jest cykliczna zmiana hasła do Serwisu co minimum 30 dni. Zmiany można dokonać po zalogowaniu się do Serwisu lub poprzez kontakt z administratorem Serwisu.
 7. W przypadku ujawnienia osobie trzeciej hasła dostępu do Konta należy bezzwłocznie zresetować hasło dostępu po zalogowaniu się do Konta lub zgłosić zdarzenie do KIF za pośrednictwem adresu e-mail: serwis@kif.info.pl
 8. Za dostosowanie narzędzia, przez które Użytkownik korzysta z Serwisu, do wymogów technicznych koniecznych do prawidłowego działania Serwisu odpowiada Użytkownik. KIF nie odpowiada za przypadki, w których narzędzia Użytkownika nie działają prawidłowo.
 9. KIF nie odpowiada za przypadki, w których Serwis nie działa na skutek siły wyższej, zachowania Użytkownika lub osób trzecich. KIF nie odpowiada w stosunku do Użytkownika lub do osób trzecich, za szkody powstałe w związku z działaniem lub niedziałaniem Serwisu oraz za ujawnienie danych zawartych w Serwisie na skutek zachowania Użytkownika lub osób trzecich lub siły wyższej.

§ 8. OCHRONA PRAW AUTORSKICH

 1. Użytkownik ma prawo do zamieszczania i upubliczniania w Serwisie utworów lub znaków towarowych, co od których posiada prawa autorskie lub prawa własności przemysłowej. Użytkownik udziela KIF nieodpłatnej, nieograniczonej co do terytorium licencji niewyłączonej na zamieszczone w Serwisie utwory (w tym ogłoszenia), na czas trwania stosunku prawnego obejmującego korzystanie z Serwisu, na następujących polach eksploatacji:
  • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  • w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  • w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
  • w zakresie reklamy i promocji zawodu fizjoterapeuty;
  • wykorzystywania do wykonywania wszelkich zadań samorządu zawodowego fizjoterapeutów, określonych w ustawie z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz.U. z 2019 r. poz. 952, z późn. zm.).
 2. Użytkownik ma prawo do zamieszczania i upubliczniania swojego wizerunku, lub wizerunku osób trzecich, o ile uzyskał odpowiednie zgody tych osób. KIF, na zasadach określonych w niniejszym paragrafie dla licencji, ma nieodpłatne prawo wykorzystywania i rozpowszechniania takich wizerunków, w tym w zestawieniu z innymi wizerunkami, w szczególności w celu rekrutacji, na co Użytkownik zezwala zamieszczając wizerunki w Serwisie. Zamieszczenie wizerunku osoby trzeciej stanowi oświadczenie o posiadaniu odpowiednich praw lub zgód osób trzecich.
 3. Zamieszczenie utworu lub wizerunku w Serwisie jest równoznaczne z udzieleniem KIF licencji lub zgody na wykorzystywanie wizerunku na zasadach określonych w ust. 1 i 2 Użytkownik oświadcza, że przysługują mu majątkowe prawa autorskie do utworów, w zakresie uprawniającym go do udzielenia licencji, utwory są wolne od wad prawnych i korzystanie z nich nie narusza praw osobistych lub majątkowych osób trzecich, w szczególności praw autorskich, praw pokrewnych i są wolne od jakichkolwiek obciążeń lub ograniczeń o charakterze rzeczowym lub obligacyjnym. Użytkownik ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za wszystkie publikowane przeze siebie materiały.
 4. KIF ma prawo do decydowania o sposobie korzystania z ww. utworów i wizerunków. KIF może nieodpłatnie udzielać sublicencji, tj. upoważnić osoby trzecie do korzystania z utworów i opracowań w zakresie określonym w oświadczeniu.
 5. Użytkownik wyraża zgodę na to, aby KIF miał możliwość udzielenia osobom trzecim lub przeniesienia na osoby trzecie praw związanych z licencją i wizerunkiem.
 6. KIF uprawniona jest do nieodpłatnego wykorzystywania utworów na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w niniejszym paragrafie, w całości lub części, w formie opracowania lub wyboru oraz do wykonywania innych praw zależnych. W szczególności ich adaptacji, przeróbek lub tłumaczeń, jak i rozporządzania i korzystania z fragmentów Utworu oraz wykorzystywania Utworu, lub jego dowolnych fragmentów w innych utworach. KIF prawa te może wykonywać samodzielnie lub upoważniać do ich wykonywania.
 7. W zakresie i na zasadach określonych w ust. 1 Użytkownik udziela KIF licencji do wykorzystywania nazwy Użytkownika w celach informacyjnych.

§ 9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników oraz ich Reprezentantów przetwarzanych w celu umożliwienia założenia Konta i skorzystania z funkcjonalności Serwisu jest KIF zgodnie z art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej ,,Rozporządzeniem’’.
 2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, Użytkownik lub jego Reprezentant może skontaktować się z Inspektorem ochrony danych, Panią Katarzyną Pisarzewską, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@kif.info.pl. Kontakt z administratorem możliwy jest również drogą korespondencyjną, pisząc na adres siedziby.
 3. Podanie danych, akceptacja niniejszego Regulaminu, założenie Konta w Serwisie  oraz korzystanie z jego funkcjonalności jest całkowicie dobrowolne oraz bezpłatne, z zastrzeżeniem, że KIF może wprowadzić i zmieniać opłaty.
 4. W celu założenia Konta, Użytkownik lub Reprezentant zobligowany jest do podania danych osobowych w zakresie obejmującym: dane Użytkownika (imię i nazwisko lub nazwa i forma prawna), dane Reprezentanta Użytkownika (imię i nazwisko), adres e-mail oraz stworzenia bezpiecznego hasła zgodnie z wymogami Regulaminu. Dla celu właściwej weryfikacji, KIF przesyła na wykorzystywany przez Użytkownika adres e-mail dedykowany link aktywacyjny.
 5. Administrator uprawniony jest także do przetwarzania danych osobowych zawartych w publikowanych przez Użytkownika ogłoszeniach m.in. w ramach umieszczonych zdjęć lub danych kontaktowych (adresu e-mail i/lub numeru telefonu).
 6. Dane osobowe przetwarzane są w celu umożliwienia skorzystania z funkcjonalności Serwisu w ramach realizacji Umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia). Jako administrator danych będący przedsiębiorcą, KIF ma prawo do obrony lub dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej r i tym samym przetwarzania tych danych w opisanym celu (art. 6 ust. 1 lit. b oraz f Rozporządzenia, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest dochodzenie roszczeń administratora i obrona przysługujących praw). Jako przedsiębiorca KIF prowadzi księgi rachunkowe oraz wywiązuje się z obowiązków podatkowych – co może się wiązać z koniecznością przetwarzania danych osobowych Użytkowników (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia w związku z  art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości).
 7. KIF jest uprawniony do przetwarzania danych anonimowych zgromadzonych za pośrednictwem Serwisu, w szczególności do wykorzystywania takich danych w celach statystycznych.
 8. Logując się do Serwisu Użytkownik może wyrazić także dobrowolną zgodę na otrzymywanie komunikacji marketingowej od KIF i/lub komunikacji marketingowej zawierającej informacje o usługach, w tym promocjach i zniżkach podmiotów współpracujących z administratorem. Wyrażenie którejkolwiek ze zgód jest w pełni dobrowolne, w każdym czasie możliwe jest odwołanie udzielonej zgody. W tym przypadku KIF będzie przetwarzał dane Użytkownika w ramach udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia) do czasu jej wycofania a także w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia w postaci marketingu bezpośredniego produktów i usług) oraz na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2020 r., poz. 344 ze zm.) i ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2019 r., poz. 2460 ze zm.). Zgodę można wycofać w dowolnym momencie poprzez kontakt z administratorem.
 9. Administrator dba o poufność danych Użytkowników oraz ich Reprezentantów, dlatego też z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji w szczególności w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących prowadzonej działalności jako przedsiębiorca, jak również realizacji przysługujących im praw, dane osobowe mogą być przekazywane w szczególności następującym kategoriom odbiorców:
  • dostawcom usług zaopatrujących KIF w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające zarządzanie organizacją (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, firmom kurierskim i pocztowym);
  • dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających KIF w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym).
 10. Z uwagi na to, że administrator korzysta z usług innych dostawców dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. W takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę pomiędzy KIF a tym podmiotem, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską.
 11. Dane osobowe Użytkowników oraz ich Reprezentantów przetwarzane są przez czas posiadania Konta w Serwisie a następnie przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w ramach przepisów kodeksu cywilnego lub do obrony roszczeń. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych KIF przetwarza przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. W przypadku wyrażenia zgody marketingowej, do czasu jej wycofania. Po upływie wyżej wymienionych okresów dane te są usuwane lub poddawane anonimizacji. Użytkownikowi przysługuje prawo do usunięcia założonego Konta.
 12. Administrator zapewnia Użytkownikowi oraz jego Reprezentantowi prawo dostępu do danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą może także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec KIF sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Jeżeli Użytkownik lub Reprezentant chce skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień – powinien skontaktować się z administratorem poprzez stronę internetową lub pisząc bezpośrednio do Inspektora ochrony danych KIF. Użytkownikowi lub jego Reprezentantowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, korespondując na wskazany poniżej adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
 13. Wszelkie sprawy związane z tematem ochrony danych osobowych zgłaszane powinny być bezpośrednio do Inspektora ochrony danych KIF na adres e-mail wskazany w § 9 ust. 2 Regulaminu.

§ 10. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje dotyczące świadczonych za pośrednictwem Serwisu bezpłatnych usług w ramach funkcjonalności mogą być zgłaszane w następujący sposób:
  • listownie na adres: Krajowa Izba Fizjoterapeutów, pl. Stanisława Małachowskiego 2, 00-066 Warszawa;
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: serwis@kif.info.pl.
 2. Reklamacje dotyczące funkcjonalności Serwisu rozpatrywane będą w ciągu 5 dni roboczych, a reklamacje dotyczące pozostałych niezwiązanych z funkcjonowaniem Serwisu kwestii w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji.
 3. Postępowanie reklamacyjne nie wyłącza innych uprawnień przysługujących Użytkownikowi na mocy przepisów prawa.

§ 11. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KONSUMENTÓW

 1. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Konsument może w terminie 14 dni od zawarcia umowy odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Wzór formularza o odstąpieniu dostępny jest na stronie internetowej Serwisu. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone w formie dokumentowej, w tym elektronicznej na adres e-mail serwis@kif.info.pl lub pisemnie na adres siedziby KIF.
 3. W zakresie prowadzenia Serwisu KIF nie jest związany kodeksem dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
 4. Zgodnie z obowiązującymi przepisami konsument ma prawo do pozasądowego rozwiązania sporu. Szczegółowe informacje dotyczące pozasądowego rozwiązywania sporów oraz podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowań dostępne są pod adresem:
 5. Za pośrednictwem europejskiej platformy internetowego rozstrzygania sporów (ODR) Komisja Europejska zapewnia bezpieczniejsze i sprawiedliwsze zakupy przez Internet poprzez dostęp do narzędzi rozstrzygania sporów o wysokiej jakości. Europejska platforma internetowego rozstrzygania sporów dostępna jest pod adresem:
 6. Informacje na temat sposobów rozwiązywania spraw w przypadku indywidualnych naruszeń praw konsumenta znajdują się na stronie:
 7. Postanowienia Regulaminu, w przypadku, gdy Użytkownikiem jest konsument, nie wiążą jeśli określone kwestie odmiennie regulują przepisy dotyczące konsumentów, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 8. Konsumenta nie wiążą postanowienia Regulaminu, które są lub zostały przez właściwe organy uznane za niezgodne z katalogiem klauzul niedozwolonych na zasadach określonych w art.  art. 385[1] – art. 385[3] Kodeksu cywilnego oraz te, które zostały lub zostaną po dniu zawarcia umowy wpisane do Rejestru klauzul niedozwolonych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub wskazane jako niedozwolone w decyzjach publikowanych na podstawie art. 31 pkt 15 oraz 31b ustawy z 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów.
 9. KIF ponosi odpowiedzialność wobec konsumenta na zasadach określonych w obowiązujących przepisach. Ograniczenia odpowiedzialności KIF nie wyłączają i nie ograniczają odpowiedzialności względem konsumenta za szkody na osobie.
 10. Przepisy dotyczące konsumenta, zawarte w art. 3851-3853 Kodeksu cywilnego stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 1.  

§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Reprezentant oświadcza, że ma prawo do reprezentowania Użytkownika, w imieniu którego działa, w szczególności w zakresie akceptacji Regulaminu. Prawo to nie zostało odwołane ani w jakikolwiek sposób ograniczone przed dniem akceptacji Regulaminu oraz ww. umowy. Reprezentant zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia KIF o odwołaniu lub ograniczeniu prawa do reprezentowania Użytkownika, które miałoby wpływ na korzystanie z Serwisu. W przypadku, gdy osoba rejestrująca Użytkownika nie posiada upoważnienia do zawierania umów i akceptacji Regulaminu ma obowiązek natychmiast poinformować o tym KIF, a konto Użytkownika zostanie usunięte.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także do niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. Użytkownik nie może pozostawiać urządzenia z zalogowanym kontem w Serwisie bez nadzoru.
 4. KIF i Użytkownik zobowiązują się w czasie trwania umowy oraz po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu do zachowania poufności co do informacji, o których dowiedziały się w związku z jej wykonywaniem w tym informacji technicznych, technologicznych, ekonomicznych, finansowych, handlowych prawnych i organizacyjnych, niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła, jeżeli bezwzględnie obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej. Informacje te stanowią informacje poufne. KIF nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie przez Użytkownika informacji poufnych należących do osób trzecich, co do których Użytkownik miał zachować poufność na podstawie odrębnych stosunków prawnych.
 5. KIF ma prawo do wysyłania wiadomości e-mail Użytkownikom, które dotyczą Serwisu, w szczególności informacji serwisowych, aktualizacyjnych lub proponowanych rozwiązań albo związanych z koniecznością zaakceptowania zmian Regulaminu lub zmian w Serwisie.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. We wszystkich przypadkach, w których jest to prawnie dopuszczalne, wyłączone są uprawnienia Użytkownika (z wyłączeniem konsumentów) i Gościa z tytułu rękojmi za wady Serwisu, o których mowa w art. 556 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
 8. KIF nie ponosi odpowiedzialności za szkody wobec osób trzecich, które spowodowane są zachowaniem lub wynikają z okoliczności leżących po stronie Użytkownika, w szczególności związanych z posiadaniem niezaktualizowanego oprogramowania zewnętrznego, brakiem programu antywirusowego, awarią sprzętu na którym używany jest Serwis, nieodpowiednim zabezpieczeniem hasła lub sprzętu, utratą dostępu do e-maila rejestracyjnego, nieprzestrzeganiem postanowień Regulaminu lub celowym działaniem albo zaniechaniem Użytkownika. Odpowiedzialność KIF za szkody jest również wyłączona w przypadku, gdy szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej, z winy Użytkownika, poszkodowanego lub osoby trzeciej.
 9. KIF nie ponosi odpowiedzialności za obowiązki prawne Użytkowników wynikające z przepisów prawa lub stosunków prawnych, których Użytkownik jest stroną, związane w szczególności z ochroną danych osobowych.
 10. W przypadku, gdy osoba trzecia wystąpi przeciwko KIF z roszczeniami, za które na mocy Regulaminu odpowiedzialność ponosi Użytkownik, Użytkownik ten zobowiązuje się zwolnić KIF z odpowiedzialności i wstąpić do odpowiedniego postępowania, którego przedmiotem jest dochodzenie ww. roszczeń, a w przypadku braku dokonania takiej czynności – do pokrycia wszelkich kosztów KIF związanych z dochodzeniem od KIF tych roszczeń.
 11. Spory sądowe pomiędzy KIF a Użytkownikiem (z wyłączeniem konsumentów) rozpatrywane są przez właściwy dla siedziby KIF sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego.
 12. KIF zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na treść niniejszego Regulaminu lub nałożenia na KIF określonych obowiązków przez organy państwa, zmiany danych KIF, w celu usprawnienia działania Serwisu i obsługi Użytkownika, poprawy ochrony ich prywatności i zapobiegania nadużyciom, a także w związku z wprowadzeniem opłat za Serwis poprzez zastosowanie tabeli opłat. Tabela opłat może zawierać w szczególności wysokość abonamentu, rodzaj funkcjonalności, za który naliczana może być opłata, wysokość opłat oraz terminy płatności. Zmiany stają się skuteczne w terminie 14 dni od momentu powiadomienia Użytkownika o zmianach i udostępnienia mu zmienionego Regulaminu, w szczególności poprzez jego publikację w Serwisie lub dostarczenie nowej treści Regulaminu za pomocą poczty elektronicznej na wykorzystywany przez Użytkownika adres e-mail. W przypadku oświadczenia Użytkownika o braku akceptacji zmian w ww. terminie, umowa może ulec rozwiązaniu zgodnie z § 5 ust. 8.